0
0,00 zł

Regulamin

§1 Definicje

 1. Jedynym właścicielem strony sklepu internetowego dalej zwanego serwisem lub sklepem www.outletmeble.net jest

  F.H.U U Holendra Bartosz Komar
  NIP: 969-115-09-93

 2. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.outletmeble.net/koszty-dostawy zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 3. Dane kontaktowe:

  F.H.U U Holendra Bartosz Komar
  NIP: 969-115-09-93
  e-mail: phuber@o2.pl
  Tel: 517961998

 4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: www.outletmeble.net/koszty-dostawy

 5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 6. Godziny Otwarcia Sklepu:

  pn-pt 10:00-18:30
  sob 10:00-16:30

 

 1. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

 7. Kurier – wysyłka firmą kurierską w ciągu 48h od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie, koszt kuriera płatny na konto.

 8. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 9. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 10. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem www.outletmeble.net/sposob-platnosci

 11. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 12. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 13. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

 14. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

 15. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

 16. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

 17. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.outletmeble.net za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 18. Sprzedający:

  Outlet Meble
  F.H.U U Holendra Bartosz Komar
  ul.Hagera 12a
  41-800 Zabrze

  NIP: 969-115-09-93
  REGON: 363569658
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4dca60f2-d801-4deb-8fae-13dcb234f5c5

  KONTO BANKOWE: 84 1050 1298 1000 0092 2108 4891

   

 1. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 3. Transport Łączony- realizowany przez odrębną firmę transportową w ciągu 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na konto, usługa jest płatna kierowcy przy odbiorze towaru.

 4. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

 5. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

 6. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy,

 • Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

 • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,

 • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 1. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 2. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 6. Ponieważ stan magazynowy sklepu internetowego jest aktualizowany z pewnym opóźnieniem ze względu na równoległą sprzedaż stacjonarną oraz aukcyjną. Może to spowodować, że zamówiony przez Państwa towar nie będzie już dostępny. W takim wypadku zamówienie zostanie anulowane po ówczesnym poinformowaniu kupującego.

 7. Odcienie kolorystyczne mogą nieznacznie różnić się od podanych na zdjęciu ze względu na różne parametry techniczne monitorów. Na prośbę kupującego istnieje możliwość wysłania dodatkowych zdjęć.

 8. Wszystkie oferowane produkty są produktami nowymi - wyprzedażowymi, zapakowanymi w paczki przez producenta, chyba że na karcie produktu zaznaczono inaczej lub towar znajduje się jako ekspozycja sklepowa o czym poinformuję Sprzedający.

 9. Niektóre produkty mogą posiadać drobne wady co jest zaznaczone w karcie produktu w formie „II Gatunek” lub „Towar Powystawowy”

 10. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

 • wysłanie na wskazany adres e-mail odpowiedniego potwierdzenia dostępności zamówionego towaru,

 • dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.


§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu;

 • wybór rodzaju dostawy;

 • wybór rodzaju płatności;

 • wybór miejsca wydania rzeczy;

 1. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 2. Kupujący powinien w ciągu 3 dni roboczych zrealizować płatność za towar na konto.

 3. Dokonywanie płatność jest możliwa tylko po uprzednim potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego, potwierdzenie jest wysyłane w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia.

 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie oznacza w 100% jego realizacji. Zastrzegamy, iż z przyczyn od nas niezależnych (skończenie się towaru na magazynie, brak towaru u dostawców itp.) możemy zamówienie zrealizować częściowo lub odstąpić od jego realizacji. Jeśli pojawią się problemy z realizacją zamówienia, niezwłocznie powiadomimy o tym klienta.

 6. Do ceny dolicza się koszt wysyłki kurierem, który jest określany indywidualnie dla każdego produktu.

 7. Koszt wysyłki określany jest na podstawie odległości klienta od sklepu, wielkości towaru oraz jego wagi.

 8. W przypadku transportu łączonego (firmą transportową) koszt dostawy płatny jest przy odbiorze.

 9. Szacowany czas oczekiwania na towar to 14 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 10. Koszty dostawy nie mogą być wyższe niż zadeklarowane przez Sprzedawcę.

 11. W przypadku zamówionego towaru posiadającego szczególne elementy takie jak: szyba, lustro itp. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do otwarcia opakowania przed wysyłką towaru w obecności kuriera lub pracownika firmy transportowej w celu potwierdzenia wysłania nieuszkodzonego towaru.

 12. Termin dostawy może zostać przekroczony z powodów niezależnych od sprzedawcy.

 13. Zmiana adresu dostawy zamówienia musi być uzgodniona ze sprzedającym w takim przypadku firma transportowa ma prawo ustalić inne koszty dostawy. Do wysyłek kurierskich jest doliczana opłata zgodnie z cennikiem usług zawartych między sprzedającym.

 14. Koszt dostawy nie obejmuje usługi wnoszenia towaru oraz montażu.

 15. W przypadku odbioru osobistego, po zaksięgowaniu przelewu - nie odebranie towaru w ustalonym terminie do 2 dni wiąże się z naliczeniem kosztów magazynowania 20 zł na dzień za sztukę.

 16. Towar należy sprawdzić przy odbiorze towaru przy kierowcy


§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej, wzór stanowi załącznik, który został dołączony do produktu.

 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.

 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy kurierem, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

     14.  W przypadku rezerwacji towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego Outletmeble.net, w celu zakupu i odebrania towaru, umowa sprzedaży 
           zostanie zawarta w s sklepie Superkomis w Zabrzu.
           Dokonanie rezerwacji towaru nie skutkuje zawarciem umowy sprzedaży.
           W wyniku rezerwacji sprzedający zapewnia, iż towar będzie dostępny w Stałym Punkcie Odbioru przez okres 2 dni.
           Do momentu zawarcia umowy, na Kliencie nie spoczywają żadne  zobowiązania i Klient może w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji.


§5 Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

  (chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady).

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

 • żądać usunięcia wady.

 1. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 2. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 3. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

 5. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w

  §4 pkt 9.

 6. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

 • oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

 • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

 • żądania usunięcia wady.
  (W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta).

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. W terminach określonych w §4 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.


§6 Reklamacje

 1. W przypadku mebli paczkowanych prosimy w przeciągu 3 dni sprawdzić czy towar nie posiada wad fabrycznych oraz czy nie brakuje cześć zgodnie z instrukcją.

 2. Prosimy zawsze sprawdzić przy doręczycielu, czy meble nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, ponieważ za uszkodzenia mechaniczne powstałe w transporcie odpowiada zewnętrzna firma transportowa .

 3. Przyjmując przesyłkę kupujący zobowiązany jest do:

 • Sprawdzenia jej stanu przed podpisaniem odbioru - w szczególności pod kątem uszkodzeń, w przypadku szkód, które można zauważyć z zewnątrz podpisanie przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń powoduję wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia w firmie kurierskiej, więc proszę sprawdzać,

 • Jeżeli uszkodzenia nie można było zauważyć z zewnątrz i ujawniono je już po przyjęciu przesyłki, proszę niezwłocznie po ujawnieniu szkody zgłosić przewoźnikowi żądanie protokolarnego ustalenia jej stanu. Z takim żądaniem należy wystąpić nie później, niż w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki. Jeżeli ustalenie stanu dokonuje się po wydaniu, to w protokole odnotowuje się także okoliczności ustalenia ujawnienia stanu naruszenia.

 • W sytuacji, gdy przesyłka ma oznaki naruszenia, adresat ma prawo zażądać otwarcia przesyłki w obecności kuriera i to jeszcze zanim podpisze jej odbiór. Możliwość taka wynika z art. 74 ust 1. ustawy prawo przewozowe. Przepis ten stanowi także, iż przewoźnik ten wykonuje te czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Z tego ostatniego stwierdzenia wynika, że kurier ma obowiązek umożliwić otwarcie przesyłki. W takim wypadku należy spisać protokół otwarcia przesyłki i to niezależnie od tego, czy stwierdzono wystąpienie szkód.

 1. Jeśli towar ma wady fabryczne, prosimy o wysłanie do nas zdjęć z uwzględnieniem nr elementów według instrukcji na adres mail: phuber@o2.pl. Po przesłaniu na wskazany adres skontaktuje się z Państwem pracownik biura obsługi reklamacji w celu ustalenia dalszego postępowania.

 2. Dział reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji rozpatrzy jej zasadność. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na podany w formularzu reklamacyjnym adres e-mail.
  Pracownik działu reklamacji skontaktuje się telefonicznie lub mailowo w sprawie ustalenia terminu i trybu dostawy/wymiany uszkodzonych elementów.

 3. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami proszę wyjaśniać pod numerem telefonu 322781312 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16 lub adresem mailowym phuber@o2.pl.

 

§7 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta w serwisie Facebook.com lub Google.com. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .
 2. klep przetwarza również dane Użytkowników - :
  1. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  2. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.
 4. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę.
 10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać.
 11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.
  Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
  przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy
 13. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.


§8 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (www.outletmeble.net/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.


Informacje

Twoje konto

Zakupy na raty

Menu